Monnet på Tåsinge

Monnet på Tåsinge
Monnet på Tåsinge

Monnet på Tåsinge

Monnet er Fyns største strandeng uden diger på 126 hektar med en rigdom af sjældne og karakteristiske plante- og dyrearter bl.a. Kobbersneppen, Almindelig Ryle, Hav- og Dværgterner.

Monnet har været fredet siden 1983, og der er adgangsforbud for besøgende fra 15. marts til 1. juli. Lokalt kaldes Monnet for ’Månen’ - sandsynligvis på grund af det flade, kortgræssede landskab med mange tuer af Gul Engmyre og de uregelmæssige tidevandsrender. Sidst på sommeren blomstrer Tætblomstret Hindebæger med intens lilla farve, og sjældne arter som Soløje-alant og Tangurt vokser i store bestande på strandengen. I vandhullerne yngler Grønbroget Tudse og Strandtudse.

For fuglelivet har Monnet særlig stor betydning – her yngler de sidste få par på Fyn af almindelig ryle, som tidligere var en karakterart for mange af de græssede enge. Det samme gælder Stor Kobbersneppe, som kun har 1-2 andre ynglepladser i Øhavet. Sjældne ænder som Spidsand, Skeand og knarand, samt de truede kystfuglearter Havterne og Dværgterne yngler også på Monnet. Der er som nævnt adgangsforbud for besøgende fra 15. marts til 1. juli, og hunde må ikke medtages på Monnet.