Det kunstneriske Svendborg

Ambrosius Stub-egen
Ambrosius Stub-egen - foto: Knud Mortensen

Det kunstneriske Svendborg